Sekty a kulty, nebezpečenstvá v komplexnom psychickom i telesnom poňatí

Duchovné sväté prijímanie
17. augusta 2012
Jakubská cesta z Košíc
9. novembra 2012

Hľadáte informácie o sektách, ktoré pôsobia na Slovensku alebo v zahraničí? Ako je možné rozoznať, či niektoré náboženské hnutie má charakter sekty? Aký majú vplyv na súčasného človeka, kresťana, spoločenstvá? Do vašej pozornosti dávame Centrum pre štúdium siekt, ktoré vzniklo ako špecializované odborné pracovisko Ekumenickej rady cirkví v SR v júni 2001. Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo. S Centrom pre štúdium siekt spolupracuje aj občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. Spoločne vydávajú štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Viac informácií nájdete na stánke: http://rozmer.sk/sk

//]]>