Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v Dóme sv. Alžbety?

Rok Sedembolestnej Panny Márie
9. januára 2014
Игровые Автоматы Wmz
14. januára 2014

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Otázky adresujte na dom@rimkat.sk.

AKO TREBA POSTUPOVAŤ?

1. Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade. Ak ide o kostoly – Dominikánsky, Premonštrátsky, Seminárny, Jezuitský, Kalvária, musíte tam osobne zájsť a dohodnúť termín s kompetentným kňazom /v sakrestii daneho kostola/.

2. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade-kancelárii /aspon 1 mesiac pred sobášnym obradom/. K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
 • V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka). Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
 • Občianske preukazy /meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, zamestnanie/
 • Údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, zamestnanie).
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
 • Zaplatiť režijný poplatok v kancelárii farského úradu.
 • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.

3. Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte a spoločne odovzdáte na štátnu matriku (viď adresa), kde si okrem tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy/originály/. Ak máte spoločné dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa/originál.

 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť o 2 týždne po uzavretí manželstva (1 z manželov s OP) na adrese:

Okresný úrad Košice I., Hviezdoslavova 7, prízemie č. d. 34
Po – 7.30 – 12.00      13.00 – 15.30

Ut – 7.30 – 12.00
St –  8.00 – 12.00       13.00 – 16.30
Pi –  8.00 – 12.00
4. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 6 stretnutí (cca 1 hod. týždenne). Preto sa treba nahlásiť najmenej 6 mesiacov pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.
5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno na farskom úrade pri spísaní cirkevnej zápisnice.
POZOR ! ! !V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

//]]>