Rok Sedembolestnej Panny Márie

Методы Теории Инвариантности В Задачах Синтеза Законов Терминального
7. januára 2014
Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v Dóme sv. Alžbety?
10. januára 2014

Biskupi Slovenska na svojom 76. Plenárnom zasadaní KBS rozhodli o vyhlásení roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny Márie. Dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) oficiálne spustila informačnú stránku k Roku Sedembolestnej Panny Márie. Na adrese ave.kbs.sk nájdu záujemcovia oddnes základné informácie o novom tematickom roku, ako aj jeho logo na stiahnutie. Webstránka obsahuje i kalendár aktivít, ktorý bude postupne aktualizovaný. Nechýbajú dokumenty a texty, ktoré súvisia s mariánskou tematikou. Nový rozmer elektronickej komunikácie je postavený na práci s viacerými odkazmi na iné dokumenty.

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplne odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Príslušný dekrét s podpisom hlavného penitenciára zverejnila dnes na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

„Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje Jubilejnému roku dar úplných odpustkov, pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca,“ píše sa v dekréte (v textovej verzii). Na stránke sa dá nájsť v sekcii Dokumenty – Dokumenty vatikánskych úradov – Apoštolská penitenciária. K dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.

Úplne odpustky môžu veriaci získať napríklad pri každej pútnickej návšteve Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca. Zároveň sa dajú získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok práve v tento deň vyvrcholí zverením sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

„Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu,“ píše sa ďalej v dekréte, ktorý je možné nájsť aj na oficiálnej stránke Roka Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk – v časti „O Roku – Odpustky“).

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie prebieha od 1. januára do 31. decembra 2014. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Pod dekrétom o možnosti získať odpustky (z 3. decembra 2013) je podpísaný veľký penitenciár kard. Mauro Piacenza a vedúci úradu Krzysztof Nykiel.

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku dar úplných odpustkov pri splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoved’, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastnit’ dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci: vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgií hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby (bod b). V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej Penitenciárie pre našu Košickú arcidiecézu určujem kostoly, v ktorých počas Roka Sedembolestnej Panny Márie možno získat’ odpustky:
KOŠIE katedrála

PREŠOV — konkatedrála

BARDEJOV bazilika

VRANOV NAD TOPEOU — bazilika

GABOLTOV — diecézna svčityňa

OBIŠOVCE — diecézna svätyňa

STROPKOV diecézna svatyňa

KOŠICE — kalvária

PREŠOV — kalvária

BARDEJOV kalvária

HUMNNÉ — kalvária

VEĽKÝ ŠARIŠ — diecézna svätyňa

MALÁ VIESKA — pútnické miesto

SVÄTÁ MÁRIA — pútnické miesto
V určených kostoloch je možné získať úpiné odpustky od časných trestov pri ich pútnickej návšteve v nasledujúce sviatočné dni Panny Márie:
Lurdská Panna Mária — 11.02.2014

Fatimská Panna Mária — 13.05.2014

Nepoškyrnené Srdce Panny Márie — 28.06.2014

Návšteva Panny Márie — 2.07.2014

Karmelská Panna Mária — 16.07.2014

Nanebovzatie Panny Márie 15.08.2014

Panna Mária Kráľovná — 22.08.2014

Narodenie Panny Márie — 8.09.2014

Mena Panny Márie — 12,09.2014

Ružencová Panna Mária — 7.10.2014

Obetovanie Panny Márie — 21.11.2014

Nepoškvmené Počatie Panny Márie — 8.12.2014
Farárom a farským administrátorom a správcom kostolov ukladám povinnost’ oboznámit’ veriacich s touto možnosťou získania odpustkov a tiež s d’alšími, ako sú uvedené v dekréte Apoštolskej Penitenciárie a síce ohl’adom Národnej svätyne v Šaštíne (bod a) a slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. september (bod c). Zároveň žiadam správcov vyššie uvedených kostolov, aby vedení pastoračnou láskou zabezpečili dostatok príležitosti pre vysluhovanie sviatosti zmierenia. Toto nariad’ujem uverejniť v Acta Curiae Archiepiscopalis Cassoviensis.

//]]>