Arcidiecézna charita Košice

Arcidiecézna charita Košice (ADCH)

Bočná 2, 040 01 Košice
tel: 055/62 55 317

www.charita-ke.sk
adch-ke@charita-ke.sk

Bank. spoj.: Dexia banka
č. ú.: 9330 433 002/5600
IČO: 35514027
DIČ: 2021188829

ADCH sa snaží znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej alebo sociálnej núdzi a zároveň sa snaží zmierňovať utrpenie nevyliečiteľne chorých tým, že ich pripravuje na dôstojný odchod zo života do večnosti a v posledných chvíľach sprevádza.

Poslaním ADCH je poskytovanie verejnoprospešných činností free essay outline template formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Charita pomáha tým, ktorí pomoc najviac potrebujú, svedčí o hodnote a neopakovateľnej hodnote všetkých ľudí, podporuje ľudskú dôstojnosť a rozvoj osobnosti. Najdôležitejším aspektom je vidieť predovšetkým potreby iných.

Ako pomôcť

OTVOR SVOJE SRDCE – poukázaním 2% dane pre Arcidiecéznu charitu Košice

Týmto malým gestom preukážete veľkú službu núdznym, za čo Vám už teraz ďakujeme!

Vašimi 2% dane podporíte charitatívne projekty zamerané na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi. K našim klientom, ktorým pomáhame už 18 rokov, patria matky a ich deti v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi, seniori v Domoch pokojnej staroby, ťažko chorí v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ľudia bez domova v útulkoch, mladí, ktorým skončil pobyt v detských domovoch.

Ak ste zamestnanec

Do 15.2.2012 požiadajte svojho zamestnávateľa a vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte ho o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane a spolu s Vami vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (Návod na vyplnenie) ho doručte do 30.4.2012 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste živnostník alebo právnická osoba

V daňovom priznaní vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby“ nasledujúcimi údajmi:

Obchodné meno: Arcidiecézna charita Košice
Sídlo: 04001 Košice, Bočná 2
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
IČO: 355 140 27

Kde môžem získať viac informácií?

Viac informácií nájedete na www.dvepercenta.sk ako aj na stánke www.rozhodni.sk – v zozname prijímateľov 2% dane na rok 2012 sme zaevidovaní 6. v poradí.

Ďalšie formy pomoci

ADCH Košice uvíta každú vašu pomoc – finančnú, materiálnu, dobrovoľnícku prácu ako aj iné formy Vašej podpory.

Verejné zbierky
Poukázanie peňazí na náš účet
Dobrovoľníctvo
Iné formy podpory

Verejné zbierky

Ak chcete prispieť v priebehu roka, môžete tak spraviť zapojením sa do verejnej zbierky.

Poukázanie peňazí na náš účet

Pokiaľ máte záujem finančne nás podporiť poukazaním peňazí na náš účet. Môžete tak spraviť how to generate a thesis statement jednorázovo alebo zadať aj drobnú platbu ako trvalý príkaz.

Bank. spoj.: Dexia banka
č. ú.: 9330 433 002/5600

Dobrovoľníctvo

Pre bližšie informácie, ako sa stať dobrovoľníkom ADCH prejdite na sekciu dobrovoľníctvo na hlavnej stránke ADCH.

Iné formy podpory

V prípade že máte zájem podporiť nás iným spôsobom, prosím kontaktujte nás a mi si veľmi radi s vami dohodneme stretnutie.

Poďakovanie

Za akúkoľvek pomoc Vám v mene celej Arcidiecéznej charity Košice vrelé Pán Boh zaplať.

//]]>