Perly Gotickej cesty, n.o.

V rámci projektu financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (grantového systému Islandu, Lichtenšteinska a Nórska)  a štátneho rozpočtu SR, ktorého zmluva bola podpísaná 04.11.2014 bude prebiehať obnova interiéru južnej Matejovej veže, ktorý nebol obnovovaný od ukončenia jeho výstavby v roku 1477. Projekt s názvom „Veža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety“ bude ukončený v apríli 2016 a jeho hlavným cieľom je sprístupniť miestnosť pôvodného relikviára i pozoruhodný labyrint schodísk veže.  Dňa 1.4.2015 bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom.

 

KE-Dom-sv-Alzbety

Zmluva o dielo eža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety 2

Zmluva o dielo eža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – stavebný dozor

 

Mesto Košice, zastúpené primátorom – JUDr. Zdenkom Trebuľom  a Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Alžbety v Košiciach, zastúpená – Mons. ThLic. Františkom Šándorom,  založili 19.7.2004 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecné prospešné  služby  s  názvom  Perly   Gotickej   cesty, n. o., za účelom poskytovania duchovných a kultúrnych hodnôt. Bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Košiciach.

Hlavným cieľom je získavanie finančných prostriedkov na obnovu a udržiavanie Národných kultúrnych  pamiatok, vzácnych gotických stavieb – Dómu sv. Alžbety, Michalskej kaplnky a Urbanovej veže.

Orgány n.o.:

Správna rada

Riaditeľ

Dozorná rada

Sídlo: Košice, Hlavná 26

IČO:   35581077

Číslo účtu verejnej zbierky: 4350267002/3100   Sberbank Slovensko, a.s.

Viac informácií na stránke: http://www.perlygotickejcesty.sk/

– 2 % z dane na Perly Gotickej cesty, n. o., (stiahnite si formular): http://rozhodni.sk/institution/perly-gotickej-cesty-n-o/

* Perly Gotickej cesty projekty: Perly Gotickej cesty projekty/prezentacia/

EHMK 2013

Logo.jpg copy

NÁZOV PROJEKTU Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia
ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
„Investícia do vašej budúcnosti“

MIESTO REALIZÁCIE Košice – mesto, Dóm sv. Alžbety
CELKOVÉ NÁKLADY 3 171 651 €
VÝŠKA NFP 2 988 106,84 €
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
PRIJÍMATEĽ Perly Gotickej cesty n.o.
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hlavná 26, 040 01 Košice
CIEĽ PROJEKTU Vytvorenie podmienok pre rast atraktivity mesta Košice prostredníctvom rekonštrukcie a reštaurátorských prác na Južnej veži a interiéru Dómu sv. Alžbety v súvislosti s realizáciou projektu EHMK – Košice 2013 pre zvýšenie ponuky kultúrnych podujatí a tvorbu produktov podporu-júcich rozvoj mestského a kultúrno- poznávacieho turizmu.
OPIS PROJEKTU V súčasnosti je najnevyhnutnejšie zrekonštruovať :
 •  južnú – Matejovu vežu
 •  strešnú krytinu
 •  hlavnú loď
 •  južný transept
 •  kanonickú kaplnku a Kráľovské schody

Murivo je narušené poveternostnými vplyvmi, vyrastá na ňom vegetácia. Viaceré časti výzdoby sú v havarijnom stave, kde hrozí ich definitívne zničenie. AKTIVITY PROJEKTU

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Verejné obstarávanie
 • Reštaurátorské práce v interiéri:
 • – hlavná loď Dómu sv. Alžbety
 • – Kanonícka kaplnka
 • – južný transept – Kráľovské schody
 • exteriéri: Južná veža, strešná krytina juhozápadnej bočnej lode

VÝSTUPY PROJEKTU – Zrekonštruovaný exteriér južnej veže, strešná krytina juhozápadnej bočnej lode a interiér – hlavná loď a južný transept, Kráľovské schody, Kanonická kaplnka,

ZAČIATOK REALIZÁCIE – 07/2012

UKONČENIE REALIZÁCIE – 06/2013

TYP PROJEKTU – Investičný

FÁZA REALIZÁCIE – V realizácii

FOTODOKUMENTÁCIA:

ROP_Dom-sv-Alzbety

VIDEODOKUMENTÁCIA:

PC286888 – video: http://youtu.be/U0AXQYtPpB0

PC286889 – video: http://youtu.be/uoK54lzA_JM

PC286891 – video: http://youtu.be/pcA4shDHyWE

PC286892 – video: http://youtu.be/hCAHGiuubj0

PC286893 – video: http://youtu.be/9xf4r91Xd2k

PC286894 – video: http://youtu.be/N-ostHjO-sM

PC286895 – video: http://youtu.be/6EqeOiOLqJo

PC286897 – video: http://youtu.be/0nbwkNsrJfQ

—-

krypta veza schody kaplnka Foto Dom

//]]>