Sväteniny

1) Požehávanie osôb

Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii.

Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc  a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.

Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu:
matky pred pôrodom a po pôrode, detí pred svätým prijímaním a detí v ťažkej chorobe, snúbencov, starších ľudí a ľudí  zápasiacich s chorobou, k požehnaniu jubilujúcich manželov, požehnaniu rodín, pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.

O požehnanie je vhodné požiadať pred  a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s kňazom osobne, alebo telefonicky.

Zoznam požehnaní podľa benedikcionála

I. POŽEHNANIA OSÔB

   1. Požehnanie rodín a ich členov

     a) Požehnanie rodiny
b) Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
c) Požehnanie manželov
d) Požehnanie detí
e) Požehnanie detí vo Vianočnom období
f) Požehnanie detí v rodine
g) Požehnanie snúbencov
h) Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
i) Požehnanie starcov

   2. Požehnanie chorých
3. Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
4. Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
5. Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
6. Požehnanie pútnikov
7. Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu

II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budovy
9. Požehnanie nového domu
10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
11. Požehnanie nového seminára
12. Požehnanie nového rehoľného domu
13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
14. Požehnanie knižnice
15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
chorých
16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
21. Požehnanie pracovných prostriedkov
22. Požehnanie zvierat
23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
24. Požehnanie prinesenej novej úrody
25. Požehnanie pri stole

III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
a spovednice
28. Požehnanie novej brány kostola
29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
31. Požehnanie nového zvona
32. Požehnanie organa
33. Požehnanie liturgických predmetov
34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
35. Požehnanie staníc krížovej cesty
36. Požehnanie cintorína

IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
39. Požehnanie ružencov
40. Požehnanie a vkladanie škapuliara

V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach

2) Požehnávanie príbytkov

Požehnávanie príbytkov je v kresťanskej tradícii spojené prevažne s vianočným obdobím.

Je ale vhodné o požehnanie príbytku, ale i nebytových priestorov, žiadať počas celého roka.

Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, ale tiež priestory v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti.

Požehnanie príbytkov je nutné dohodnúť vopred na farskom úrade či už osobne, alebo telefonicky.

 Zoznam požehnaní podľa benedikcionála: 

I. POŽEHNANIA OSÔB

   1. Požehnanie rodín a ich členov

     a) Požehnanie rodiny
b) Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
c) Požehnanie manželov
d) Požehnanie detí
e) Požehnanie detí vo Vianočnom období
f) Požehnanie detí v rodine
g) Požehnanie snúbencov
h) Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
i) Požehnanie starcov

   2. Požehnanie chorých
3. Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
4. Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
5. Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
6. Požehnanie pútnikov
7. Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu

II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budoby
9. Požehnanie nového domu
10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
11. Požehnanie nového seminára
12. Požehnanie nového rehoľného domu
13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
14. Požehnanie knižnice
15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
chorých
16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
21. Požehnanie pracovných prostriedkov
22. Požehnanie zvierat
23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
24. Požehnanie prinesenej novej úrody
25. Požehnanie pri stole

III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
a spovednice
28. Požehnanie novej brány kostola
29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
31. Požehnanie nového zvona
32. Požehnanie organa
33. Požehnanie liturgických predmetov
34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
35. Požehnanie staníc krížovej cesty
36. Požehnanie cintorína

IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
39. Požehnanie ružencov
40. Požehnanie a vkladanie škapuliara

V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach

 

3) Požehnávanie predmetov

Požehnania

Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. (KKKC, 351) Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (SC, 60)

Požehnávanie predmetov je zakorenené hlboko v kresťanskej tradícii.

Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža, liturgického rúcha, ruženca, obrazov a sôch svätých, zvona, hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom, liturgických nádob, krížovej cesty..

..ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov.

Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať.

Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši.

Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom na farskom úrade.

 II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budoby
9. Požehnanie nového domu
10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
11. Požehnanie nového seminára
12. Požehnanie nového rehoľného domu
13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
14. Požehnanie knižnice
15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
chorých
16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
21. Požehnanie pracovných prostriedkov
22. Požehnanie zvierat
23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
24. Požehnanie prinesenej novej úrody
25. Požehnanie pri stole

III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
a spovednice
28. Požehnanie novej brány kostola
29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
31. Požehnanie nového zvona
32. Požehnanie organa
33. Požehnanie liturgických predmetov
34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
35. Požehnanie staníc krížovej cesty
36. Požehnanie cintorína

IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
39. Požehnanie ružencov
40. Požehnanie a vkladanie škapuliara

V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach

//]]>